Daugiau 
 

Artėja Šiaurės Amerikos ateitininkų šventė „Užkurkime židinį“: registracija pratęsta iki lapkričio 12d.

11/05/2021 Aidas

Lapkričio 26–28 d. Pasaulio lietuvių centre Lemonte Šiaurės Amerikos ateitininkai kviečia visus į dvasios ir krikščioniškos veiklos atnaujinimo šventę, pavadintą „Užkurkime židinį”. Šio didelio susibūrimo tikslas – ne vien paminėti 111-ąsias ateitininkijos įkūrimo metines bei 75-erių metų ateitininkų veiklos išeivijoje sukaktį, bet ir apšildyti sustingusius organizacijos sąnarius, apsvarstyti nūdienos iškeltus uždavinius ir su dideliu užsidegimu ryžtis naujiems užmojams.

Maloniai kviečiami registruotis ir gausiai dalyvauti ateitininkų šventėje savaitgalį po Padėkos dienos. Kviečiami visi – ne tik ateitininkai. Savaitgalis prasideda lapkričio 26 d. ir baigiasi lapkričio 28 d. Dalyvaus arkivyskupas Gintaras Grušas, tėvas Lukas Laniauskas, SJ, Gintė Damušytė, Vytis Turonis, Andrius Kazlauskas, Daina Polikaitytė ir kiti. Jūsų laukia įdomios paskaitos, konferencijos, Taize pamaldos, meno paroda, gardus maistas, muzikos ir literatūros vakaras, šokiai  ir t.t. Nepraleiskite šios išskirtinės progos, registruokitės šiandien: https://svente110.com/

Kviečiame iš arčiau susipažinti su šventės paskaitininkais:

Gintė Damušytė

Tema: „Užsienio lietuvių uždaviniai Lietuvai 30 metų po nepriklausomybės atkūrimo”

Prieš tapdama diplomate Gintė Damušytė dvylika metų (1979–1991) dirbo kun. Kazimiero Pugevičiaus vadovaujamoje Lietuvių katalikų religinėje šalpoje Niujorke. Tuometinė šalpos misija buvo remti persekiojamą Lietuvos Katalikų Bažnyčią, versti pogrindžio leidinį „LKB kronika” į anglų kalbą ir jį platinti. Po „Religinės šalpos” sparnu buvo įsteigtas žinių padalinys – Lietuvių informacijos centras, kuriam G. Damušytė vadovavo. Šiose pareigose ji aktyviai plėtojo bendradarbiavimą su tarptautine spauda ir užsienio šalių vyriausybėmis, „Amerikos balso”, „Laisvosios Europos” ir Vatikano radijo laidomis bei tarptautinėmis organizacijomis, kurios stebėjo žmogaus teisių padėtį Sovietų Sąjungoje.

Lietuvai stojant į Jungtines Tautas 1991 metais, Lietuvos Respublikos pirmasis nuolatinis atstovas Jungtinėse Tautose ambasadorius Anicetas Simutis pakvietė G. Damušytę įsijungti į Lietuvos atstovybės Niujorke steigimo darbus. 1992 m. LR Užsienio reikalų ministerija priėmė ją į diplomatinę tarnybą.

1996 m. G. Damušytė pradėjo eiti Lietuvos delegacijos prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos vadovės pareigas Vienoje, vėliau – ambasadorės pareigas Austrijoje, NATO ir Kanadoje. Lietuvai įstojus į NATO G. Damušytė tapo pirmąja moterimi ambasadore NATO istorijoje. 

2005–2007 metais LR užsienio reikalų ministras ją paskyrė Lietuvos pagalbos ir paramos Afganistanui nacionaline koordinatore. 2013–2015 metais ji vadovavo URM Užsienio lietuvių departamentui. Paskutinis jos diplomatinis paskyrimas nuo 2016-ųjų buvo į Daniją, kur ėjo ambasadorės pareigas. Kopenhagoje diplomatinę tarnybą ji baigė 2021 m. balandžio mėn. ir grįžo į Lietuvą. 

Lietuvoje G. Damušytė toliau reiškiasi visuomeninėje veikloje. Savo dėmesį skiria tėvelio prof. dr. Adolfo Damušio vardo Demokratijos studijų centrui Martyno Mažvydo bibliotekoje ir LKB Kronikos 50-mečiui, kuris bus minimas 2022 metais. Gintė yra ateitininkė nuo pat gimimo.

 

Vytis Turonis

Ateitininkų federacijos pirmininkas

2020 m. pasaulį krečiant COVID-19 krizei ir Lietuvai švenčiant Ateitininkų metus, Vytis Turonis buvo išrinktas Ateitininkų federacijos pirmininku. 

Vytis gimė 1988 m. Varėnoje, Alytaus apskrityje, Jolitos ir Gintaro Turonių šeimoje. Aštuntoje klasėje dėka kuopų globėjo Gintaro Augustinavičiaus įsitraukė į ateitininkų veiklą. 2007 m. įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, kurį baigė 2015 m. 2013 m. kartu su bičiuliais ateitininkais atkūrė korporaciją „Iustitia”. Šiuo metu Vytis dirba patarėju LR Seime ir užsiima individualia teisininko praktika bei Vilniaus universiteto Teisės fakultete rašo disertaciją tema ,,Konstitucinis Bažnyčios ir valstybės atskirumo principas: nacionalinis ir lyginamasis tyrimas”. 2016 m. Vytis susituokė su savo gyvenimo meile Dorotėja Jurgaityte. Kartu augina du berniukus – Tomą ir Mareką bei dukrytę Emiliją.

 

Gloria Purvis

Tema: „Racism, abortion and other challenges to human dignity that Catholics are called to resist”

Gloria Purvis yra prityrusi katalikė apžvalgininkė, žiniasklaidos asmenybė. Šiuo metu per Amerikos jėzuitų žinių kanalą ,,America Media” ji veda tinklalaidę „The Gloria Purvis Podcast”, kurioje nagrinėjami sudėtingi klausimai, kai kertasi Bažnyčios ir visuomenės pažiūros ir leidžiama apie tai laisvai kalbėti.

Gloria Purvis yra dirbusi Nacionalinėje juodaodžių katalikų socialinio teisingumo komisijoje ir buvo Maryland valstijos katalikų konferencijos „Pagarbos gyvybei” skyriaus patariamosios tarybos narė. G. Purvis yra sutuoktiniams dėsčiusi natūralaus šeimos planavimo metodus bei pagal „Pre-Cana” programą, Vašingtono arkivyskupijoje susižadėjusias poras yra rengusi santuokai.

Jos parašyti straipsniai buvo spausdinti „The New York Times” ir „The Washington Post” laikraščiuose, yra kalbėjusi per televizijos laidas „PBS Newshour”, „Catholic Answers Live” ir „EWTN News Nightly”. ,,Our Sunday Visitor” laikraštis G. Purvis paskelbė 2020 metų katalike. 

Šiuo metu G. Purvis yra JAV Vyskupų konferencijos tikėjimo laisvės komiteto bei ,,Our Sunday Visitor” laikraščio tikrojo katekizmo projekto patarėjų grupės konsultantė. Ji buvo EWTN televizijos serialo „Authentically Free at Last” kūrėja ir vedėja. G. Purvis pasisako už žmogaus gyvybės ir santuokos šventumą ir už žmogaus asmens orumą. 

Savo paskaitą G. Purvis skaitys anglų kalba.

 

Andrius Kazlauskas

Moderuos simpoziumą ,,Blogio blogis”

Andrius Kazlauskas, chemijos mokslų daktaras, šiuo metu tiria akių ligų išsivystymo priežastis. Yra dirbęs įvairiuose universitetuose ir vaistų vystymo kompanijoje. Dabartiniu metu veda tyrimų laboratoriją University of Illinois at Chicago. 

Andrius Kazlauskas gimė 1959 m. JAV. Ateitininkų veikloje dalyvavo nuo pat jaunystės. Ateitininkų stovykloje Dainavoje susipažino su Lione Bradūnaite, su kuria susituokęs darbo reikalais keliavo po pasaulį. Susilaukė dukros Aistos ir sūnaus Dainiaus. Aista susituokė su Peter Olmstead ir prieš metus praturtino šeimą anūku Finn. 

Andrius save pristato taip: krikščionis, kuris siekia puoselėti santykį su Jėzumi. Ateitininkų veikla bei visuomenė jam suteikia kokybiškų progų tai daryti. Mielai dalijasi mintimis bei jungiasi į pokalbius tikėjimo klausimais.

 

Daina Polikaitytė

Studentė ateitininkė Daina Polikaitytė gimė ir augo Čikagos priemiesčiuose ir visą gyvenimą buvo veikli ateitininkė. Nuo mažens Daina dalyvavo Čikagos ateitininkų kuopų veikloje ir stovyklavo ateitininkų vasaros stovyklose Dainavoje. Ji daug metų vadovavo ateitininkų stovyklose, o pastaraisiais metais ėjo komendantės pareigas moksleivių ir sendraugių vasaros stovyklose bei moksleivių žiemos kursuose. Nuo 2018 metų Daina yra Moksleivių ateitininkų sąjungos centro valdybos narė, aktyviai prisideda prie moksleivių ateitininkų veiklos puoselėjimo, metinių stovyklų bei žiemos kursų ruošos.

Šią vasarą Daina baigė magistro studijas University of Illinois Urbana-Champaign ir šiuo metu dirba logopede Krejci Academy Čikagos priemiesčiuose. Siekiant bakalauro ir magistro laipsnių šešerius metus Dainai teko studijuoti tame pačiame universitete. Šeimos, ateitininkijos ir katalikiškų mokyklų auklėtai krikščioniškomis vertybėmis, jai svarbu toliau augti savo tikėjime, toliau vystyti draugystę su Dievu. Todėl studijuodama University of Illinois Daina aktyviai dalyvavo universiteto katalikų bendruomenėje. Ji vedė rekolekcijas studentams, vadovavo Biblijos studijų būreliui, giedojo universiteto katalikų bažnyčios chore. Dėka šios veiklos Dainos tikėjimo supratimas augo, ji vis daugiau išmoko ir toliau mokosi, kaip praktiškai gyventi savo tikėjimu.

 

Tėvas Lukas Laniauskas

Tėvas Lukas Laniauskas, SJ gimė ir augo Klivlande, Ohajo valstijoje. Tėvas Lukas lankė katalikišką pradžios mokyklą, katalikiškas gimnazijas ir po dviejų studijų metų Loyola universitete Čikagoje, įstojo į Jėzuitus Lietuvoje. Užbaigęs noviciatą, davė amžinuosius įžadus ir toliau tesė filosofijos studijas Loyola universitete, įsigydamas bakalauro laipsnį.

Po universiteto, tėvas Lukas atliko praktinį darbą St. John's Jesuit gimnazijoje Toledo (Ohajas). Ten ėjo teologijos skyriaus direktoriaus bei mokytojo pareigas. Tolimesnės studijos iškėlė tėvą Luką į Berklį Kalifornijoje. Po trejų metų studijų, įgijo teologijos magistro laipsnį. Studijų metu, atliko kapeliono tarnystę Berklio ugniagesių departamente. Tėvas Lukas buvo įšventintas į kunigus 2015 m. birželio 13 d.

Sugrįžęs į Čikagą, tėvas Lukas buvo paskirtas St. Ignatius College Prep mokyklos viceprezidentu, rūpindamasis studentų bei fakulteto personalo tikybos ugdymu, Ignacišku dvasingumu ir dalyvavo mokyklos administracijos komandoje. Tuo pačiu metu lankė University of St. Mary of the Lake ir 2020 metais įsigijo teologijos doktorato laipsnį.

Paskutiniąją Jėzuitų formacijos etapą, vadinamą terciatu, tėvas Lukas atliko Dubline, Airijoje. Užbaigęs terciatą, sugrįžo į JAV ir nuo 2021 m., birželio 1 d., buvo paskirtas Church of the Gesu, University Hts., OH, klebonu.

Tėvas Lukas yra keliavęs po pasaulį, vadovaudamas piligriminėms kelionėms, tarnaudamas ligoniams raupsuotų kolonijoje Kinijoje, dalyvaudamas pasaulio jaunimo dienose bei susitikime su popiežiumi Pranciškumi Lietuvoje.

Tėvas Lukas nuo jaunystės priklausė Ateitininkų organizacijai, dalyvavo Ateitininkų veikloje Klivlande, Ateitininkų stovyklose Dainavoje ir tapęs kunigu, laikui leidžiant, ėjo įvairių stovyklų kapeliono pareigas. Šiuo metu prisideda prie Šiaurės Amerikos Tarybos veiklos kaip dvasinių reikalų patarėjas.

Lietuviams tėvas Lukas yra gerai pažįstamas, daugeliui šeimų suteikdamas Krikšto, Eucharistijos, Santuokos bei Ligonių patepimo sakramentus. Jo giliausias noras yra mylėti žmones ir vesti juos arčiau prie Jėzaus.

 

Arkivyskupas Gintaras Grušas

Karui išskyrus Marytės ir Prano Grušų šeimą, Pranas atsidūrė JAV, o Marytė su maža dukra liko Lietuvoje. Dvylika metų sutuoktiniai vienas apie kitą neturėjo jokių žinių. Sužinoję, kad abu yra gyvi, sugebėjo gauti leidimą vėl būti kartu. 1960-aisiais Marytė su dukra išvyko iš Lietuvos į JAV, o 1961 m. Vašingtone gimė sūnus Gintaras.

Gintaras nuo mažens dalyvavo išeivijos lietuvių veikloje, lankė šeštadieninę lietuvių mokyklą, įsitraukė į ateitininkų ir skautų veiklą, lietuvių parapijos gyvenimą. Aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės sąjungos tautinėje ir politinėje veikloje.

1983–1987 m. vadovavo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai ir buvo Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys. 1985 m. įsijungė į Pabaltijo taikos ir laisvės ryžto žygio organizacinį komitetą. 1987–1988 m. organizavo Pasaulio lietuvių jaunimo kongresą Australijoje, prisidėjo organizuojant kongresą Pietų Amerikoje 1991 m.

Nors yra baigęs UCLA matematiką ir informatiką bei kurį laiką dirbo IBM korporacijoje, vietoje paaukštinimo pasirinko dvasininko pašaukimą. Po studijų metų Romoje buvo įšventintas diakonu Vilniuje ir organizavo popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą į Lietuvą. 1994 m. Vilniaus arkikatedroje arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio įšventintas kunigu.

Kurį laiką dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos generaliniu sekretoriumi, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriumi, dėstė Kanonų teisę ir rengė lietuvišką Kanonų teisės leidimą. 2010 m. tapo vyskupu ir Kariuomenės ordinaru. Nuo 2013 m. Popiežiaus Pranciškaus paskirtas Vilniaus Arkivyskupu metropolitu. Šiuo metu yra Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas, dirba įvairiose darbo grupėse su broliais vyskupais. Arkivyskupas kaip narys dalyvauja Šventojo Sosto Dvasininkijos kongregacijos Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos veiklose, taip pat yra Lietuvių katalikų religinės šalpos (LKRŠ) valdybos vicepirmininkas.

Gintaras Grušas yra ateitininkas nuo gimimo, o nuo 2006 metų – Ateitininkų Federacijos Dvasios vadas.

Informacija parengta pagal Šiaurės Amerikos ateitininkų organizacijos ir laikraščio „Draugas“ (draugas.org) spalio 23 d. numerio informaciją

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu