Daugiau 
 

Įspūdžiai iš 2024 rinkimų į JAV LB Apygardą

06/07/2024 Aidas
ligija 1382

Birželio 2 d., sekmadienis, patogus laikas po šv. Mišių Chicagolande, dalyvauti Čikagos Jaunimo Centre rengiamame Vidurio Vakarų apygardos (toliau – VVA) metiniame ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime. Nesusirinko nė 20. 17 dalyvavo balsavimuose... Dviejų balsų persvara, nulemtas SLAPTAS balsavimas.

VVA pirmininkė Jolita Vilimienė atsiskaitė, ką nuveikė. Pagrindinis renginys – š.m. Vasario 16-tosios šventė Pasaulio lietuvių centre (PLC). VVA iždininkas Gintautas Steponavičius pristatė 2024 06 01 sudarytą ataskaitą specialiai metiniam susirinkimui – gauta iš Lietuvių Fondo 2000 dol., parama iš apylinkių solidarumo mokesčio 958 dol. Išlaidų – 1465.77 dol. Likutis 4896.68 dol., etc.

Kiekviena apylinkė plačiau ar siauriau pristatė savo veiklą. Praeitų metų ataskaitinio susirinkimo protokolą perskaitė Nijolė Stančiauskienė (susirinkimo sekretorė). Keistoka išgirsti iš tame susirinkime mano pastebėjimų, įrašytus tik du intriguojnačius (suklastotus) sakinius: 1. „Tautkuvienė pasisakė prieš Čikagos apylinkės įsteigimą Lemonte“.

Dėl JAV LB Čikagos apylinkės (anksčiau pasivadino Čikagos LB) įsikūrimo Lemonte, PLC. „110.1 Kiekvienoje vietovėje, kur yra lietuvių, sudaroma JAV LB apylinkė“ – „JAV LB Įstatai ir Taisyklės“ (2021 m. redakcija, p.19 ). Tokia apylinkė – tai Lemonte įsikūrusi LB jau ketvirtą dešimtį metų veikianti apylinkė. Kažkada buvusi gausiausia pietinėje Čikagos pusėje, palaipsniui, išeivijos dipukų kartai iškeliaujant Anapilin, ji seko, mažėjo. Vadovavimą perėmus trečiabangiams, po truputį pildėsi naujais nariais. Kiekvienoje bendruomenėje svarbu kas stoja jos priekyje, kaip sugebama priimti naujus iššūkius, idėjas. Plaukimas pasroviui neretai augti nepadeda.

Pasitaiko ir taip, kad atėję į valdybas žmonės sugeba patarnauti kavos, pyragėlių pateikimui, staltiesių užtiesimui, tačiau su idėjomis, pasiūlymais nėra turtingi ar pajėgūs. Tokie nebūtinai turi tapti valdybos nariais, o tiesiog bendruomeniečiais. Neretai naujesni ar kitokie pasiūlymai susilaukia priešpriešos, netgi tam tikros intrigos su melo prieskoniu.

JAV LB istorijoje nėra ir nebuvo, kad po vienu stogu įsikurtų kelios apylinkės, o viena su pretenzija atstovauti ČIKAGAI (galimai, ateities planuose – sunaikinti nedideles Čikagoje, prie lietuviškų parapijų įsikūrusias, LB). Tai ne tik įstatų pažeidimas, taip laužoma pačios JAV LB tradicija. Beje, kuriant šią LB, aktyviai prisidėjo buvusi VVA pirmininkė Birutė Kairienė, JAV LB Prezidiumo pirmininkė Austėja Sruoga ir pirmoji tos apylinkės pirmininkė Vesta Valuckaitė (visos trečiabangės), o ilgametis išeivijos atstovas, JAV LB Tarybos prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis į mano klausimą „Kodėl?“, tepasakė: „Jūs drąsi, klauskite...“.

Be abejo, Nijolė Stančiauskienė, kurios Lemonto valdyba nepasiūlė kandidate į VVA, ir surašo intrigai tokį „išmintingą“ protokolą. Kelios dienos iki ataskaitinio, žinučių susirašinėjime tarp valdybos narių, ji kategoriškai parašo valdybos nariams: „Norėsiu ir išrinks“. Paprieštaravusią jos teiginiams, buvusiai ilgametei pirmininkei Violetai Valaitytei, ji pasiūlo: „Babyte, eik miegoti“. Gražu? O juk iš tos pačios kartos. Keistai praskambėjo J. Vilimienės agitacinė kalba: „Nijolė man labai padėjo – kur reikėjo protokolą parašė, padėjo parengti Vasario 16 minėjimą – paruošė kavą, pjaustė sumuštinius...“.

  1. „Tautkuvienė pasisakė prieš gaminamus cepelinus Vasario 16 proga“ ar pan. Žinoma, jau įžangoje Tautkuvienė padaroma „liaudies priešu“, o juk ją Lemonto apylinkės valdyba pristatė kandidate į VVA. Pakeitimo-ištaisymo protokole Jolitai Vilimienei nepritarė, nes ji, atbuvusi vieną kadenciją, nepanoro kandidatuoti antrai – jauna moteris turi savo asmeninį gyvenimą, verslą, negali tiek laiko skirti visuomeniniam darbui. Iš esmės VVA nieko ir nenuveikė, išskyrus metinius-ataskaitinius susirinkimus ir Vasario 16-osios minėjimą.

Kandidatuodama (Lemonto apyl. pirmininkės pakalbinta), pagalvojau, kad galiu būti naudinga kultūros veikloje – didelė patirtis, ne tik 6 metai JAV Kultūros tarybos darbe, taip prisistatydama ir pasakiau. Ir, kokia nuostaba, kai VVA pirmininkė pasako – ne, ne, mes nieko nedarome, mes tik vadovaujame, patariame apylinkėms ir t.t.. Peršasi išvada, kad tokiems patarnautojams, kaip N.Stančiauskienė ir tinka tapti VVA nare. Be jokių idėjų lietuvybei, jos išlaikymui ir pan. Perskaitau dar kartą „Įstatus...“ ir tikrai – Apygardos tik tikrina arba „padeda“. Jokios organizacinės veiklos visos apygardos mastu ji neatlieka. Keliu klausimą – kam reikalingos tokios apygardos? Auklės, prižiūrėtojos apylinkėms?

Apie cepelinus per Vasario 16. Čikagos apylinkė reklamavosi, kiek daug pagamino, kiek daug dalyvavo pavadintoje „Trys viename“ šventėje, kuri daugiausia buvo skirta išgalvotai „Pasaulio cepelinų dienai“ (JAV lietuvis 2010 m. paskelbė ir vieni šventė, kiti taip valgė, nevalgė, gamino...), susitikimui su Aurimu Valujavičiumi ir Vasario 16-tajai.  Daugiau nei pusšimtis nuotraukų iš renginio puikavosi veidaknygėje. Be abejo, visi pasipuošė trispalviais marškinėliais, virvelėmis-antrankiais ar apyrankėmis, etc. Kas labiausiai suglumino – puota su garuojančiais cepelinais, gėrimais vyko... GALERIJOJE, kur sienos nukabinėtos lietuvių išeivijos dailininkų kurtais paveikslais. Ar kas matė pasaulyje, kad muziejuose, tarp paveikslų vyktų „puotos“. Buvusi ilgametė Muziejaus direktorė a.a. Dalia Šlenienė, net kavos puodelio neleisdavo įsinešti į galeriją. Taip saugojo paveikslų trapumą...

Taigi, cepelinai laimėjo, duoklė Vasario 16-tajai atiduota trispalve su keliomis linksmomis dainomis, o išgarbintasis tautos didvyris, valtimi nugalėjęs Atlantą (garbė jam) A.Valujavičius, atvykęs „įspūdžiui pastiprinti“, tiksliau – pasirinkti materialinės paramos kitai kelionei po Naująją Zelandiją, bei savo naujo filmo demonstravimui, lyg ir didžiajame valgyme nedalyvavo.

Apgailestauju, kad šitaip numenkinta pagrindinė mūsų Tautos atgimimo, Lietuvos valstybės atgimimo šventė. Nieko nepadarysi, juk ne visi suvokia, kad ŽMOGUS PRASIDEDA VIRŠ SKRANDŽIO.

Neabejoju, kad šios apylinkės narė, JAV LB Kultūros tarybai vadovaujanti Giedrė Elekšytė Knieža, užaugusi komunistų šeimoje (mama Vilija Elekšienė–Powell, ilgametė Klaipėdos žemės ūkio technikumo partinės organizacijos sekretorė, o tėtis Vygantas 0 ilgametis įv. įmonių, įstaigų vadovaujantis pareigūnas, į tokias pareigas negalėjo būti skiriamas asmuo nepriklausantis komunistų partijai) nesuvokia, kiek Tautai svarbi, šventa Vasario 16-oji, Kovo 11-oji ar Sausio 13-oji. Klaipėda, po Kauno, Vilniaus, budo vėlokai. Ne tik jos šeimoje buvo laukiama iki paskutinio momento – bus skelbiama nepriklausoma ir laisva Lietuva ar ne. Tad klausti kodėl pritaria tokiai formai, jau girdžiu jos atsakymą: „Dabar kiti laikai, litų nebėra, yra doleriai ir eurai...“.

Taigi, VVA susirinkimas baigėsi narių išrinkimu. Deja, nauji tik keli. Dalis jų niekada jokios apylinkės darbe nedalyvavę, pasak jau buvusios pirmininkės, smagiai eis „vadovauti“. Nijolė Stančiauskienė išrinkta. Peržvelgusi visus pergalingu žvilgsniu, galimai, įgijusi pasitikėjimo savimi ir toliau klaidins apylinkės narius savo „teisumu“? Juk ji, kaip buvusi rinkimų komisijos pirmininkė, klastojo tų rinkimų balsavimų procesą – pasirašė kandidatui be aptarimo valdyboje, savivališkai keitė balsams skirtos urnos užraktą, atrado „papildomą“ balsavimo kortelę (kuri keitė rezutatus), kai jos nerado 4 moterys, skaičiavusios ir perskaičiavusios korteles. Neatsiskaitė, neskelbė apylinkės pirmininkei, valdybai, komisijos narėms balsavimo rezultatų. Ji buvo , kad balsuojantis turi įrodyti savo legalumą JAV, pateikdamas pasą ar žalią kortelę. Paprieštaravus daugumai, buvo nuraminta – tokių įgaliojimų, kaip tikrinti asmens legalumą JAV, LB neturi. Patogus žmogus VVA? Ar reikia tokių apylinkėse? Gal. Ypač su komunisto bilietu praeityje. Kas paneigs?

Jau įvyko 3 mėn. vėluojantys rinkimai, balsavimai į JAV LB Tarybą – narių bus 60 iš apylinkių ir 9 apygardų pirmininkai. Kažkoks griozdas, kurį irgi jau laikas keisti. „Įstatuose...“ jokios rolės apylinkių pirmininkams. Jie tik juodadarbiai ir jų nereikia nei apygardose, nei taryboje. O kas daugiausiai dirba apylinkėse? Pirmininkai. Tai jie turi atstovauti savo apylinkei Taryboje, o ne dar kažkas. Sako, buvę tokių pasiūlymų, bet nenubalsavę tie, kurie nerenkami apylinkės pirmininkais.

Europos Lietuvių bendruomenėse visai kiti vėjai pučia lietuvybės išlaikymo reikaluose. Gal todėl, kad Lietuva čia pat, ranka paduoti. Norvegijos, Italijos, Airijos, Šveicarijos Lietuvių bendruomenėse seniai pakeisti įstatai – LB Tarybą sudaro APYLINKIŲ PIRMININKAI. Tai būtų teisingiausias sprendimas ir, galimai, padėtų suaktyvinti darbą apylinkėse.

Turiu pasidžiaugti, kad mano pasiūlymas Lemonto apylinkės pirmininkei Janinai Sučylienei parengti kitokią Kovo 11-osios šventę, sulaukė pritarimo. Susirinko apie 200 įvairiaus amžiaus tautiečių – su kokiu malonumu buvo sutikti adv. R. Domanskio, E. ir A. Paulikų prisiminimai – kaip išeivija rengėsi Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui, ką nuveikė. Tai buvo nepaprastai svarbus pokalbis mums visiems. Ir ypač trečiabangiams, taip mažai žinantiems apie dipukų dalyvavimą Lietuvos valstybės atstatyme.

Ligija Tautkuvienė, biciulyste.com

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu