Daugiau 
 

Lemonto LB valdyba vienija tautiečius

05/27/2021 Aidas

Priešpaskutinį gegužės sekmadienį, Pasaulio lietuvių centre, Banio pokylių salėje, vyko kasmetinis JAV Lemonto apylinkės valdybos ataskaitinis susirinkimas. Renginį organizavo LB Lemonto valdyba, susirinkimą vedė JAV LB Krašto valdybos Socialinių reikalų tarybos pirmininkas Juozas Polikaitis.

Be LB valdybos narių, susirinkime dalyvavo JAV Kultūros tarybos pirmininkė Giedrė Knieža, LR Seimo ir PLB Komisijos pirmininkas Jonas Bružas ir LR Seimo komisijos narys, JAV LB Prezidiumo narys Artūras Žilys. Dėl susiklosčiusios pasaulyje politinės padėties, į lietuvius apjungiantį ir vienijantį renginį neatvyko daugiau kviestų svečių. Dėl tos pačios priežasties, negausiai dalyvavo ir vietiniai LB nariai.

Su Aukščiausiojo palaiminimu

Susirinkimą invokacija pradėjo Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos kunigas Vaidotas Lukoševičius SJ. Jis pasidžiaugė, kad LB susitikimas vyksta Sekminių dieną. „Tai puiki proga prašyti Šv. Dvasios šilumos, palaikymo ir meilės vienas kitam“, – prieš pradėdamas maldą susirinkusiems sakė kunigas.

Tylos minute buvo prisiminti ir pagerbti Amžinybėn išėję JAV LB apylinkės nariai.

Renginio vedėjas J. Polikaitis perskaitė susirinkimo darbotvarkę, kuri, pritariant susirinkimo dalyviams, plojimais buvo vienbalsiai priimta. Po to pristatyti praėjusių metų LB Lemonto valdybos nariai: nenuilstanti bendruomenės pirmininkė – Violeta Valaitytė, pavaduotoja – Nijolė Danielson, sekretorė – Roma Lange, laikinai einanti iždininkės pareigas – Nijolė Danielson, renginių organizatoriai: Alvyda Gudėnienė, Petras Valius, Paulina Liauba, Raimundas Arminas, ryšių su visuomene atstovė – Janina Sučylienė ir revizijos komisija: Kristina Grigonienė bei Jūratė Jurkus.

LB valdybos sekretorė R. Lange perskaitė 2020 metų susirinkimo protokolą, kuris buvo vienbalsiai priimtas.

Darbai vardan Lietuvos

Pagal dienotvarkę LB valdybos pirmininkė V.Valaitytė skaitė metinį pranešimą, kuriame ji apžvelgė visus LB valdybos atliktus darbus, pasidžiaugė darnia savo komanda ir patikino, kad tik dirbant kartu galima atlikti didelius, išliekamuosius darbus. Ji sakė, kad per einamuosius metus buvo organizuota daug renginių. Liepos 6-ąją paminėta Lietuvos Valstybės – Mindaugo karūnavimo diena. Rugpjūčio 23- ią su LR Konsulatu buvo paminėtas Molotovo ir Ribentropo pasirašymo aktas.  Šįkart rudenį buvo sukviesta gegužinė, kuri, pasak pranešėjos, puikiai pavyko Kartu su JAV Vidurio vakarų apygarda ir Krašto valdyba prasmingai buvo paminėta Sausio 13–oji – Už laisvę kritusių diena. Ta proga LB valdyba sukūrė skiriamuosius ženkliukus, kuriuos įsegė svečiams. Anot pranešėjos, svarbiausia tai, kad kartu su tautiečiais Lietuvoje, Čikagoje buvo giedamas Lietuvos valstybės himnas.

Pagrindinė Vasario 16-osios minėjimo dalis vyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje. Kartu su LB Lemonto valdyba, jį organizavo LR Konsulatas Čikagoje ir Krašto Valdyba. Po Tėvo Vaidoto laikytų Šv. Mišių, ant per Ameriką nešamos lietuviškos vėliavos, skirtos lietuvių bendruomenės įkūrimo  70–mečiui, šalia Amerikos lietuvių bendruomenių, pasirašė ir LB Lemonto valdybos pirmininkė.

Gražus renginys vyko ir Kovo 11-ąją. „Džiugu, kad Lemonto miestelio meras tradiciškai leido iškelti Lietuvos vėliavą, kuri miestelio centre plevėsavo visą savaitę, – nuveiktais darbais dalijosi p. Violeta. – Minėjime dalyvavo LR Konsulato atstovai ir Šaulių Daukanto vardo kuopos atstovai“.

Pasak V. Valaitytės, šie metai LB Lemonto valdybai buvo įtempti. Po didžiųjų švenčių, nepaisant uždėtų apribojimų, reikėjo kibti į LB Krašto valdybos rinkimus, kuriems buvo sudaryta speciali valdybos narių komisija.  

Baigdama darbų apžvalgą, pirmininkė pasidalino LB valdybos ateities planais šiems metams. Birželio 14–ąją kartu su Vydūno fondu planuojamas Gedulo ir Vilties dienos minėjimas. Liepos 6–ąją bus giedamas Lietuvos himnas, o liepos 25–ąją numatyta rengti Oninių gegužinę.

LB valdybos pirmininkė padėkojo valdybos ir apylinkės nariams už lietuvybės išsaugojimui, puoselėjimui ir ugdymui aukojamą jų laiką, suteikiamą finansinę paramą ir aktyvų dalyvavimą bendruomenės renginiuose.

Sunkmečiu veikla nenutrūko

LB valdybos finansinius reikalus apžvelgė iždininkė N. Danielson. „LB valdybai teko išgyventi istoriškai sunkų laikotarpį, tačiau lietuvybės sklaida nenutrūko, – susirinkusiems kalbėjo iždininkė. – Visa informacija apie valdybos finansinę veiklą yra pateikta kiekvienam ant stalo“.

Socialinio skyriaus reikalus aptarė J. Polikaitis.  Dalykiškame pranešime apžvelgė skyriaus veiklą ir nurodė, kur ir kokiais klausimais tautiečiai gali kreiptis ir jiems bus suteikta reikiama pagalba.

Lemonte, PLC Socialinių reikalų skyrius dirba antradieniais nuo 9 iki 1 val., ketvirtadieniais nuo 1 iki 7 val. vakaro. Pranešėjas priminė, kad prieš atvykstant, būtina paskambinti ir registruoti susitikimo laiką tel.: 630 257 8788.

N. Danielson apžvelgė rinkimų eigą į Krašto valdybą. Pasak pranešėjos, LB Lemonto valdyba tikisi, kad naujai išrinkti nariai darniai įsilies į sėkmingą lietuvybės sklaidą išeivijoje

Iš išsamių svečių pasisakymų, tautiečius labiausiai džiugino Seimo ir PCB Komisijos pirmininko Jono  Bružo ir LR Seimo komisijos nario bei JAV LB Prezidiumo nario Artūro Žilio paskleista žinia, kad jie inicijuos dvigubos pilietybės įteisinimą LR Seime.

Renginio metu svečiai vaišinosi kavute, lietuviškais sausainiais ir karštais kibinais, kuriuose su meile tautiečiams pagamino nenuilstanti LB valdybos pagalbininkė Vanda Morkūnienė.

LB valdybos atstovė spaudai Janina Sučylienė

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu