Daugiau 
 

Vilniaus lietuvių namai kviečia mokytis Lietuvoje!

05/19/2017 Aidas
vilnius-1043-e1495189247926

Kiekvienais metais Vilniaus lietuvių namai - akredituota gimnazija, skaičiuojanti jau 27 veiklos metus - priima mokytis lietuvių kilmės vaikus, gyvenančius ar gyvenusius užsienyje. Mokslas vyksta lietuvių kalba, nemokantys kalbos vaikai mokosi išlyginamojoje klasėje. Sėkmingai mokyklą baigusiems mokinimas išduodamas brandos atestatas, suteikiantis teisę studijuoti aukštesnės pakopos Lietuvos mokymosi institucijose.

Šiemet gimnazijoje mokosi 351 mokinys iš 33 pasaulio šalių. Gimnazija turi bendrabutį, veikia 11 užklasinės veiklos būrelių, mokiniai gali dalyvauti kultūrinėje, meninėje ir sportinėje veikloje. Daug dėmesio skiriama socializacijai ir integracijai į Lietuvos gyvenimą, teikiama informacinė - psichologinė bei socialinė - pedagoginė pagalba.

Trumpa mokyklos istorija

Pastatas, kuriame dabar įsikūrę Vilniaus lietuvių namai, pastatytas 1960 m. ir nuo tada čia veikė viena iš daugelio tuo metu Lietuvoje atidarytų internatinių mokyklų. 1983 m. mokykla buvo reorganizuota į specializuotą mokyklą - internatą.

1990 m. balandžio 24 d. Vilniaus respublikinė specializuota mokykla likviduota, ir šiose patalpose įkurta Vilniaus respublikinė internatinė mokykla lietuvių dėstoma kalba vaikams, gyvenantiems už Lietuvos Respublikos ribų. Tų pačių 1990 m. rugsėjo 10 d. mokykla gavo „Lietuvių namų“ pavadinimą.

LR švietimo ir mokslo ministro 2000 m. sausio 27 d. įsakymu patvirtintuose mokyklos nuostatuose mokyklos pavadinimas yra Vilniaus vidurinė internatinė mokykla „Lietuvių namai“, o nuo 2006 m. kovo 6 d. - Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“.

Per daugelį metų mokykla pakito ne tik išore, bet ir vidumi: augo, stiprėjo, plėtėsi funkcijos. Nuo 2011 m. rugsėjo 6 d. mokykla įgijo gimnazijos statusą bei pakeitė pavadinimą į Vilniaus lietuvių namus.

Vilniaus lietuvių namų paskirtis - lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikų, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas, suaugusiųjų ir vaikų formalusis ir neformalusis švietimas, pagalbos mokyklai ir mokytojui teikimas, asmenų, nemokančių valstybinės lietuvių kalbos, mokymas.

Vilniaus lietuvių namų gimnazija sprendžia šiuos uždavinius:
- atsako už mokiniams teikiamą kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;
- tenkina mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, suteikia mokiniui tautinės ir etninės kultūros pagrindus;
- teikia mokiniams švietimo, socialinę pedagoginę, psichologinę ir informacinę pagalbą;
- užtikrina sveiką ir saugią mokymo(si) aplinką;
- sudaro sąlygas pasaulio lietuvių bendruomenėms vykdyti švietimo ir kultūrinę veiklą;
- užtikrina suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą;
- teikia informacinę, konsultacinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą mokykloms ir mokytojams;
- moko asmenis, nemokančius valstybinės lietuvių kalbos.

Reikalingi dokumentai

- tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas;
- pirmumo teisę patvirtinantys dokumentai (jeigu taikomi pirmumo kriterijai);
- vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija;
- nustatytos formos vaiko sveikatos pažymėjimas;
- užsieniečio piliečio pasas ar/ir leidimas laikinai/nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
- notaro patvirtintas tėvų sutikimas dėl mokymosi, gyvenimo, medicininės pagalbos suteikimo ir vaiko atstovavimo Lietuvos Respublikoje, jeigu mokinio tėvai negyvena Vilniuje.
- vyresni nei 14 metų vaikai turi pateikti užsienio valstybės (-ių), kurioje (-iose) iki atvykimo į Lietuvos Respubliką užsienietis gyveno arba šiuo metu gyvena, kompetentingos (-ų) institucijos (-ų) išduotą (-as) pažymą (-as), patvirtinančią (-as), ar šioje (šiose) valstybėje (-ėse) jis nebuvo (buvo) teistas. Jei užsienietis buvo teistas, pažymoje turi būti nurodyta, kada ir už kokią nusikalstamą veiklą užsienietis buvo nuteistas, kokia jam buvo paskirta bausmė ir ar ji atlikta.

Tėvų (globėjų) prašymas pateikiamas iki liepos 15 d. Kiti dokumentai priimami iki rugpjūčio 25 d. Priėmimas į mokyklą vyksta rugpjūčio 25-31 d. nuo 9 val. Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.
Daugiau informacijos rasite puslapyje www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt.

Vilniaus lietuvių namų informacija

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu