Daugiau 
 

JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) XXIII Tarybos NUTARIMAI, patvirtinti antrojoje sesijoje 2022 m. spalio 14, 15, 16 d.d.

12/01/2022 Aidas
Florida - bendra dalyvių nuotrauka

Visuomeninių Reikalų Komisijos nutarimai

    Pastebint, kad iki šiol, antrojo pasaulinio karo ir okupacijų žala Lietuvai ir Lietuvos piliečiams nebuvo okupantų nei atlyginta nei pripažinta, ir kad Lietuvos duomenims pagrįsti reikalavimai buvo ignoruojami: 

 1. Įgalioja ir ragina JAV LB  Krašto Valdybos Visuomeninių Reikalų  tarybą pateikti JAV LB Tarybai konkrečius siūlymus, kaip JAV Lietuvių Bendruomenė galėtų prisidėti prie istoriją atskleidžiančių mokslinių tyrimų, ryšium su sovietų  ir nacių okupacijos pasekme, įvykdytų Lietuvos žmonių teroru Lietuvoje ir už jos ribų.
 2. Įgalioja ir ragina JAV LB  Krašto Valdybos Visuomeninių Reikalų Taryba pateikti JAV LB Tarybai konkrečius siūlymus kaip JAV Lietuvių Bendruomenė galėtų prisidėti prie istoriją liudijančių memorialų įkūrimo Amerikoje ir Lietuvoje, įprasminančių sovietų ir nacių  aukų, žydų gelbėtojų, partizanų ir tremtinių  pagerbimą.
 3. Skatina JAV LB apylinkes organizuoti šiomis skaudžiomis istorijos temomis daugiau susitikimų su vietiniais bei Lietuvos istorikais, mokslininkais tyrėjais, kviesti visuomenę diskusijoms ir pokalbiams
 4. Įgalioja ir ragina JAV LB Švietimo Taryba paruošti arba papildyti Lietuvos istorijos mokymo programa su antrojo pasaulinio karo ir okupacijos pasekmių supažindinimu JAV lituanistinėse mokyklose, pasinaudojant turima moksline medžiaga.
 5.  JAV Lietuvių Bendruomenė skiria nemažai dėmesio ir laiko paremti Ukrainą bei stiprinti JAV valdžios paramą Lietuvai, bet kol kas tik savanorišku pagrindu. Todėl JAV LB Tarybos Visuomeninių reikalų komisija, susipažinusi su situacija ir galimybėmis sustiprinti JBANC ir tuo pačiu užtikrinti JAV Lietuvių Bendruomenės balsą Vašingtone, siūlo priimti šį nutarimą: JAV LB Taryba įgalioja ir ragina JAV LB Krašto valdybą nedelsiant siekti sutarties su kitomis Baltijos kraštų organizacijomis   išeivijoje ir ALT’u dėl formalaus JAV Lietuvių Bendruomenės prisijungimo prie vadovaujamos JBANC tarybos. Pristatyti JAV LB Tarybos tvirtinimui sutarties projektą, kuriame bus įvardinti JAV Lietuvių Bendruomenės finansiniai įsipareigojimai, tuo sustiprinant vieningą Baltijos kraštų diasporos ir JAV Lietuvių   Bendruomenės vaidmenį Vašingtone.
 6. Atkreipiant dėmesį į tai, kad dezinformacijos kūrimas ir skleidimas yra labai paplitęs reiškinys, kuris kelia pavojų atskiriems žmonėms, organizacijoms, ir net valstybėms, JAV LB Taryba ragina ir įgalioja JAV LB  Krašto Valdybos Visuomeninių Reikalų  tarybą sukviesti įvairias mokslines ir teisines pajėgas aptarti ir sudaryti struktūrą, veiklos metodus ir principus atpažinti ir viešinti skleidžiama dezinformaciją apie Lietuva ir Lietuvių Bendruomene, bendradarbiaujant su JAV LB konfliktų sprendimo komisija.
 7. Spalio14-16 dienomis Tampoje, Floridoje, vykusi JAV LB XXIII Tarybos antroji sesija vienbalsiai:
 8. a) reiškia solidarumą su Ukrainos žmonėmis dėl jų drąsių pastangų atremtiRusijos agresiją ir atkurti Ukrainos teritorinį vientisumą;
 9. b)sveikina ir dėkoja abiem partijoms Jungtinių Valstijų Kongrese ir Prezidento Bideno administracijai už veiklą koordinuojančią Putino agresijos pasmerkimą pasaulyje, ir teikiama karinę ir humanitarinę pagalbą Ukrainai, labai svarbią jos gynybai ir lengvinančią šios žiaurios agresijos aukų kančias.

Organizacinių Reikalų Komisijos nutarimai

Pastaba: Šie nutarimai buvo pasiūlyti Tarybos nariams balsavimui ir už juos prabalsavo daugiau nei 80  Sesijoje dalyvavusių. Kadangi šie nutarimai susiję su JAV LB Įstatų ir taisyklių pakeitimu, remiantis JAV LB Įstatų 112 punkto reikalavimais, jie bus išsiųsti Tarybos Įstatų komisijai, kuri nutarimus peržiūrės ir pateiks Tarybos nariams savo rekomendacijas. Už šiuos nutarimus bus balsuojama dar kartą ir jeigu 2/3 Tarybos narių balsuos „už“ šie nutarimai įsigalios kaip nauji Įstatai ir taisyklės. Jei būtų balsuojama korespondenciniu ar internetiniu būdu, tada reikės 2/3 visų Tarybos narių pritarimo.

 1. JAV LB Tarybos nariai renkami į Prezidiumo Pirmininko pareigas turi turėti mažiausiai 3 metų darbo patirtį JAV LB Taryboje
 2. JAV LB nariai kandidatuojantys į Krašto Valdybos pirmininko pareigas turi turėti mažiausiai 6 metų darbo patirtį JAV LB Taryboje.

III. Kiekvienas JAV LB atstovas, dalyvaujantis PLB Seimo Valdybos ar Komisijų veikloje, Prezidiumui atsiunčia veiklos ataskaitas, ne vėliau kaip 30 d. Prieš kiekvieną JAV LB Tarybos Sesiją. Prezidiumas, Sesijos metu, JAV LB Tarybos nariams pateikia gautos informacijos santrauką.

 1. Rinkimų į JAV LB Tarybą pakeitimai:
 2. Kiekviena JAV LB Apylinkės/ Apygardos Valdyba turi galimybę, nedalyvaujant bendruose JAV LB Tarybos rinkimuose, deleguoti savo valdybos narį į JAV LB Tarybą, jeigu;
 3. Iki vasario 10-os d. JAV LB Apylinkių ir Apygardos Valdybos, JAV LB Krašto Rinkimų komisijai ,pristato savo valdybos posėdžio protokolą, patvirtinantį kandidato delegavimą, deleguojamo kandidato raštišką sutikimą.
 4. Iki vasario 10-os d. JAV LB Apylinkės Valdybos, pristato patvirtinimą, kad paskutinius 2-jus metus atsiuntė Krašto valdybai  Solidarumo įnašus.  
 5. Norėdama deleguoti savo atstovą, Apylinkės ir Apygardos Valdyba, turi JAV LB Krašto Rinkimų Komisijai pristatyti patvirtinimą, kad paskutinius 2-jus metus, laiku, t.y iki kovo 31d., pristatė savo Apylinkės finansinę ataskaitą Krašto Valdybos finansininkui.  
 6.  Iki vasario 20 - os d. JAV LB Krašto Rinkimų komisija išsiunčia informaciją Apygardų, Apylinkių Rinkiminėms komisijoms, Tarybos Prezidiumui ir Tarybos nariams apie užimtų sekančios Tarybos narių vietų skaičių.
 7. JAV LB Tarybą sudaro ne daugiau, kaip 70 narių, deleguotų ir renkamų. Žinant deleguotų į Tarybą narių skaičių pvz. 25. JAV LB Krašto Rinkimų komisija, skelbia visuotinius rinkimus likusioms  45 vietoms  užimti ( 70-25=45 ) jau egzistuojančia rinkimų į Tarybą tvarka. 
 8. Priėmus šiuos pakeitimus Apygardų Pirmininkai automatiškai nebepatektų į JAV LB Tarybą.
Finansų Komisijos nutarimai

 JAV LB, kaip ir kitos nepelno siekiančios organizacijos turi griežtai laikytis atsiskaitymo su Internal Revenue Service („IRS“), 990 formos pateikimo terminų ir taip pat atskirų valstijų mokesčių formų bei finansinių ataskaitų pateikimo terminų, o tam reikalinga gauti finansines ataskaitas iš visų 65 atskirų JAV LB padalinių; apylinkių ir apygardų. Tam užtikrinti, reikia, kad kiekvieno padalinio iždininkas išmanytų, kaip tas formas užpildyti ir laiku, t. y. iki kovo 31 d. pristatytų LB krašto valdybos finansų vicepirmininkui. Kitu atveju, Lietuvių Bendruomenės organizacijai teks mokėti nemažas baudas IRS’ui.

 1. Įpareigoja KV paruošti JAV LB apylinkėms ir apygardoms finansinės apskaitos vadovėlį, kuriame būtų aiškiai ir suprantamai išdėstyti buhalterinės apskaitos bei vidinės kontrolės reikalavimai, metinės formos su paaiškinimais, atsakymai į dažniausiai iškylančius klausimus (2020 C2).
 2. Įpareigoja KV metų pradžioje organizuoti JAV LB apylinkėmis ir apygardoms virtualius seminarus – apmokymus, išaiškinant metinių finansinių apskaitos formų užpildymo reikalavimus ir terminus.(2020 C2) 
 3. Įpareigojame JAV LB Tarybos narius skatinti apygardų ir apylinkių pirmininkus bei iždininkus, kad jie laiku pateiktų privalomas metines finansines ataskaitas LB Finansų vicepirmininkui.
 4. Įpareigojame JAV LB KV trijų mėnesių laikotarpyje pateikti JAV LB Tarybos nariams praeitos JAV LB Tarybos Sesijos detalią finansinę ataskaitą.

 Švietimo Komisijos nutarimai

Lituanistinis švietimas JAV LB viena svarbiausių prioritetinių sričių. Skatinant plėtoti, skleisti ir sustiprinti lituanistinį švietimą JAV, buvo priimti šie nutarimai.

 1. Mažoms JAV lituanistinėms mokykloms trūksta finansinių ir žmogiškųjų resursų efektyviai veiklai: Skatinti bendradarbiavimą tarp JAV lituanistinių mokyklų, dalinantis gerąja patirtimi ir vykdant bendrus projektus. Ieškoti galimybių paremti mažų mokyklų mokytojus, finansuojant keliones į seminarus ir konferencijas.
 2. Pasaulio lietuviškos lituanistinės mokyklos vykdo inovatyvią ir kūrybišką veiklą: Plėtoti bendradarbiavimą su pasaulio lietuvių lituanistinėmis mokyklomis, dalinantis gerąja patirtimi ir vykdant bendrus projektus.
 3. 2021 m. gruodį buvo priimtas švietimo įstatymo pakeitimas įteisinantis lituanistinį švietimą pasaulyje: Plėtoti bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos institucijomis remiančiomis lituanistinį mokymą. Koordinuoti įstatymo įgyvendinimą JAV lituanistinių mokyklų tinkle.
 4. Kai lituanistinės mokyklos neprieinamos dėl didelio atstumo ir kitų aplinkybių, vaikai gali pasirinkti virtualų mokymąsi: Skatinti virtualaus lietuvių kalbos mokymo formas suteikiančias papildomas galimybes sistemiškai mokytis lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros ir kt.

Atsižvelgiant į JAV LB strateginio plano gaires, skatinant suaktyvinti apylinkių veiklą, organizuojant įvairius renginius, Kultūros Komisija priėmė šiuos nutarimus:

 1. Siūlome Krašto Valdybos Kultūros Tarybai surasti veikiančius tautodailės institutus, erdves, šokių grupes, chorus, dainininkus bei pavienius menininkus Amerikoje, sudaryti jų sąrašus ir išplatinti informaciją apylinkėms.
 2. Įpareigoti Kultūros Tarybą sudaryti ir skelbti planuojamų atlikėjų turų kalendorių, bei sudaryti galimybę pačioms apylinkėms rezervuoti datas.

 

Socialinių Reikalų Komisijos nutarimai
 1. 1.Siūloma sukurti JAV LB Socialinių reikalų tinklapį kuriame būtų talpinama visa socialinių reikalų informacija ir ..
 2. 2.Siūloma,kad JAV LB nariai kiekvienoje apylinkėje sutelktų būrelį asmenų, kurie rūpintusi vyresnio amžiaus lietuviais, ypač sutelktų savo apylinkėje, juos aplankant, su jais pabendraujant asmeniškai arba telefonu bei suteikti jiems reikalingą pagalbą. 
Jaunimo Reikalų Komisijos nutarimai
 1. Įpareigoja KV dirbti kartu su apylinkėmis suorganizuoti pagalba XVII PLJ Kongresui (XVII PLJ Kongresas vyksta sekančia vasara per Š. Ameriką(Bostone, Neringos stovykloje Vermonte, ir Monreale) ir PLJK reikės daug pagalbos ir savanorių iš artimiausių apylinkių su organizavimu, pvz. surinkti miegmaišius/patalynes dalyviams).
 2. Įpareigoja KV suorganizuoti apylinkių atstovų komandą skleisti informacija ir raginti jaunimą dalyvauti XVII PLJ Kongrese (Taip pat, reikės pagalbos iš apylinkių skleisti informacija pasiekti daugiau jaunimo ir raginti juos prisijungti prie Kongreso).
 3. Įpareigoja KV sukurti komanda su atstovais iš artimiausių apylinkių kur vyksta tų metų projektas „Šaknys“, padėti su projektu („Šaknys“yra kartu JAV LJS ir JAV LB kas metinis projektas ir kasmet keičiasi vietovė. Padėti su organizavimu, reikia sukurti apylinkių atstovų komandą padėti su projekto įgyvendinimu. Pvz. surinkti įrankius).

JAV LB Prezidiumas

 

 
 

Susijusios naujienos


„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu