Daugiau 
 
10/27/2021

Projektas „Šaknys“ – JAV lietuvių jaunimą įkvėpė „Misija Sibiras“
Po 15 metų savo veiklą sustabdęs projektas „Misija Sibiras“ ne tik išaugino pilietišką kartą Lietuvoje, bet ir įkvėpė JAV lietuvius įamžinti pirmųjų išeivių atminimą. JAV lietuvių bendruomenė ir JAV lietuvių jaunimo sąjunga inicijavo projektą „Šaknys“. Per keturias dienas grupė jaunų lietuvių neatpažįstamai pakeitė XIX a. pab. – XX a. pradžios Šv. Kazimiero kapines Ledfordo kaime Pietų Ilinojuje, kurios buvo apleistos maždaug 80 metų.

Daugiau
10/27/2021

Ar tu esi lietuvis?
Jau trisdešimt pirmus metus su šeima gyvename JAV, aplink Los Angeles. Tačiau kaip rašė Vincas Kudirka, „Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt“. Mano supratimu, apie lietuvybę reikėtų pradėti kalbėti prisimenat ištakas, vietą, kurioje esi gimęs.

Daugiau
10/22/2021

Lietuvos Ambasadorės taurės krepšinio turnyras vėl subūrė krepšinio aistruolius sostinėje Vašingtone
Spalio 16 d., šeštadienį, Whittle mokyklos salėje Vašingtone surengtas jau 18-asis  Lietuvos Ambasadorės taurės krepšinio turnyras, tapęs gražia Lietuvos sportinės diplomatijos tradicija ir vienu laukiamiausių sporto diplomatijos renginių JAV sostinėje. Džiugu, kad po pernai, dėl koronaviruso pandemijos vykusio virtualaus turnyro, šiemet vėl gyvai į aikštelę galėjo išbėgti aštuonetas komandų. Tarp jų  – JAV Kongreso narių patarėjų komanda, ES diplomatų ekipa ir Lietuvių Bendruomenės Amerikoje krepšinio mėgėjų komandos.

Daugiau
10/22/2021

A.Nelsienė: „Apie LB prasmę ir būtinumą išlaikyti lietuvybę sužinojau iš tėvų“
Apie Angelės Barkauskaitės-Nelsienės (Angela Nelsas) darbus „vardan tos Lietuvos“ būtų galima parašyti knygą. Ji – buvusi JAV valdžioje aukštai vertinamo BAFL (Baltic American Freedom League) kelių kadencijų prezidentė, pirmoji viceprezidentė, „Baltic Caucus“ JAV kongrese steigėja, daugelį metų buvusi JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Vakarų apygardos, JAV LB Tarybos prezidiumo pirmininkė, Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) išeivijos reikalų komisijos narė.

Daugiau
10/01/2021

Nepamiršta Marija Gimbutienė
Marija Gimbutienė gimė Vilniuje 1921 metais, per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukė iš Lietuvos. Dėstė JAV Harvard University ir The University of California, Los Angeles (UCLA), mirė 1994-aisiais Los Angeles, palaidota Kaune, Petrašiūnų kapinėse. Yra parašiusi 23 knygas, už knygą „Deivės civilizacija: Senosios Europos pasaulis“ 1993 metais apdovanota Anisfield-Wolf premija. Ji skiriama JAV už žymiausius pasaulio kultūros istorijos tyrinėjimus. Los Angeles Lietuvių Bendruomenė prisimena archeologę Mariją Gimbutienę.

Daugiau
09/23/2021

Arvydas Urbonavičius: „Leiskime jaunimui kurti, leiskime ir klysti“
Kalbiname ilgametį JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) tarybos narį, vadovėlio naujiems JAV LB nariams „Kas yra JAV Lietuvių Bendruomenė“ bendraautorį, neseniai vykusioje Tarybos sesijoje antrai kadencijai perrinktą JAV LB Krašto valdybos pirmininką Arvydą Urbonavičių.

Daugiau
09/10/2021

Svaja Vansauskas-Worthington: „Lietuva nusipelno būti žinoma“
Svaja Vansauskas-Worthington – čikagietė, tačiau jau daug metų gyvena Aliaskos (Alaska) valstijoje. Su vyru Robert Nelson Worthington užaugino 7 vaikus – Daivą, Gajų, Arą, Monty-Mykolą, Norą, Gają, Aidą ir būrį anūkų. Alaska Pacific University, o vėliau University of Alaska, Anchorage, dėstė anglų kalbą. Šiuo metu gyvenanti Chugiak, Svaja 2003 m. parašė straipsnį, kuriame išsamiai aprašytas jos senelio Stasio Šilingo, kovojusio už Lietuvos nepriklausomybę, gyvenimas. S. Šilingas – buvęs Teisingumo ministras Augustino Voldemaro ir Juozo Tūbelio ministrų kabinetuose. Ši moteris negali būti be veiklos. Nuo 2013-ųjų S. Worthington – Lietuvos Respublikos garbės konsulė Aliaskos valstijoje. O štai visai neseniai Chugiak ji atidarė lietuvių muziejų-biblioteką. Apie jos veiklą, sumanymą atidaryti lietuvišką muziejų tolimojoje Aliaskoje ir kalbamės su Svaja Vansauskas-Worthington.

Daugiau
09/03/2021

Jubiliejinė studijų ir poilsio savaitė Kennebunk, Maine
Nuo 1971 m. lietuvių pranciškonų vasarvietėje Kennebunk, Maine yra rengiamos Rytinio pakraščio Sendraugių ateitininkų Studijų ir poilsio savaitės. Į jas suvažiuoja suaugę lietuvių katalikų ateitininkų organizacijos nariai su savo šeimomis ir svečiai iš rytinio JAV pakraščio, Kanados, ir iš toliau.

Daugiau
09/03/2021

„Viva Europa“ prikėlė visą kartą
Sveikiausias tautos sprendimas priimamas tada, kai bet kur pasaulyje gyvenantys jauni lietuviai randa atsakymą į tą amžiną klausimą „Kas aš esu?“. Mūsų tautos šaknys senos ir giliai įaugusios, medžio kamienas tvirtas, šakos plačios, nuo Lietuvos pasiekiančios visus pasaulio kraštus. Mus vienija gyva sveika tauta, šeima, kalba ir tikėjimas. Tačiau to mūsų gyvavimo ateitį norom nenorom lems jaunų žmonių pasirinkimas atsakant į klausimus „Kas aš esu?“ ir netgi „Kas mes esame?“. Kiekviena karta turi pasirinkti, ką iš praeities norės išsaugoti, branginti ir perduoti būsimai kartai, t. y. savo vaikams ir vaikaičiams. Taip pat svarbu, kiek pastangų bus dedama siekiant įgyvendinti tą pasirinkimą.

Daugiau
09/01/2021

108-eri vienijimosi lietuvybės vardan metai Rytinėje Pensilvanijoje
Kuomet 1914-ųjų vasarą Pensilvanijos angliakasiai lietuviai nutarė bent kartą metuose susiburti draugėn, ne veltui buvo pasirinktas Žolinės savaitgalis...rugpjūčio 15 d. netgi buvo uždarytos anglių kasyklos, kad visi galėtų atšvęsti Lietuvišką Dieną. Tais metais surengtas pirmasis piknikas, o jį padėję suorganizuoti du kunigai Vincentas Dargis ir dr. Francis Augustaitis visus kvietė „susivienyti bendrai draugystei, dainuoti lietuviškas dainas, prisiminti mūsų tautos tradicijas nuo senų neatmenamų laikų“. Ilgainiui Lietuvių diena Rytinėje angliakasių Pensilvanijoje virto daugiskaita, persimetė į Lakeside ir galų gale Lakewood parkus, kuriuose kasmet rugpjūtį dalyvaudavo tūkstančiai mūsų tautiečių.

Daugiau
08/25/2021

Aptarti svarbūs klausimai ir užmegztas bendradarbiavimas
Rugpjūčio 15 d. Lietuvos Garbės konsulas dr. Jonas Prunskis Aspene, CO susitiko su JAV Kongreso nare iš Miami Maria Salazar. Per susitikimą buvo diskutuota apie JAV-Izraelio santykių stiprinimą. Garbės konsulas J. Prunskis skatino litvakus aplankyti Lietuvą – susitikime dalyvavusių Schottensteinų senelis emigravo į JAV iš Lietuvos prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir buvo sėkmingas verslininkas. Su Kongreso nare Maria Salazar buvo aptarta, kaip Lietuva galėtų padėti Kuboje gyvenantiems piliečiams atsikratyti „demokratinio socializmo“ ir siekti laisvės. Kongreso narė turėjo konkrečių idėjų šiuo klausimu, buvo sutarta ateityje toliau bendradarbiauti gvildenant šią ir kitas politines aktualijas.     LR Garbės konsulato Aspene, CO informacija

Daugiau
08/20/2021

J. V. Gaila: „Gimiau lietuviu, juo ir baigsiu gyvenimą”
Chemikas, visuomenės veikėjas, lietuviško radijo valandėlių ir lietuviškos spaudos bendradarbis Juozas Vytautas Gaila (Gailevičius) pernai minėjo 90-ąjį gimtadienį. Gimęs Virbalyje, gimnaziją baigęs Diepholz (Vokietijoje], gyvenimo negandų buvo nublokštas į JAV. Loyola kolegijoje (Baltimore, Meryland) studijavo chemijos mokslus ir įgijo  bakalauro laipsnį. 1959–1992 metais dirbo įvairiose JAV ir Didžiosios Britanijos bendrovėse vyriausiuoju chemiku, technikos direktoriumi ir įmonių vadovu. Nuo 1961-ųjų aktyviai dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) veikloje. Buvo JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas, po to – Krašto valdybos pirmininkas, vėliau – JAV LB Kultūros tarybos pirmininkas. Nuo 1993 metų J. V. Gaila – Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybos atstovas Lietuvoje, o nuo 1996-ųjų – PLB vicepirmininkas. J. V. Gaila – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordino kavalierius.

Daugiau

„Čikagos aidas“ – tai NEMOKAMAS laikraštis, įsteigtas 2003 m., o taip pat interneto puslapis bei ETHNIC MEDIA, USA dalis. „Čikagos aidas“ yra vienas didžiausių Jungtinėse Amerikos Valstijose leidžiamų lietuviškų savaitraščių. Savaitraštyje rasite daug įdomios informacijos apie lietuvių bendruomenę Amerikoje, taip pat žinių apie Lietuvą, pasaulį, kitų naujienų aktualiais, socialiniais, kultūriniais, ekonominiais, politiniais, švietimo, sveikatos klausimais bei laisvalaikiui skirtų straipsnių.

Prenumeruoti naujienas

Gauti naujienas el.paštu